CERA D´ARTE FILA 1 Kg.

Kód: 00001F
Značka: Paulín
795 Kč 657 Kč bez DPH
Skladem

Vosk pro ochranu uměleckých štukových povrchů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vosková pasta k ochraně povrchu pro umělecké benátské štuky a jiné štukové povrchy.          .

Způsob použití   

Pro hydrofobizaci stěn upravených efektními povrchovými úpravami (benátské štuky apod.) v interiéru. Plocha nežloutne, je odolná proti mytí a otěru.


Spotřeba:   cca 30 m2/kg

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo: Varování. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2%  aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  EUH066  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.                                                                                                                                                                       
Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz  kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře/… P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

  holzwachs_lasur

Doplňkové parametry

Kategorie: DEKORATIVNÍ STĚRKY A INTERIÉROVÉ BARVY
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: