Čistič štětců a nářadí - ředidlo 1 Lt

Kód: 4930.04.1
Značka: Borma Wachs
208 Kč 172 Kč bez DPH
Skladem

Čistič štětců a ředidlo SOLVOIL 04

Detailní informace

Detailní popis produktu

SOLVOIL 04  je ředidlo na olejové a voskové nátěry a je ideální produkt k čištění štětců a dalšího použitého nářadí po výrobcích na olejové, voskové bázi BORMA WACHS.

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice  ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý,pěnu,chemický prášek. Nikdy nepoužívejte vodu.

  solvoil

Doplňkové parametry

Kategorie: VNITŘNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: