Extra silný čistič dřeva - Extra Strong Wood Cleaner 1 l

Kód: 0091
Značka: Borma Wachs
423 Kč 350 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Extra silný čistič dřeva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Velmi silný detergent na vodní bázi pro intenzivní hloubkové čištění venkovního dřeva. Je vyroben speciálně pro hloubkové odstranění nečistot časem zašlého dřeva. Je rozpustný ve vodě a umožňuje rutinní údržbu i odstranění mastnoty ze surových dřevin.


Způsob použití   

Před použitím důkladně protřepat. Ošetřovaný povrch je třeba navlhčit, aby čistič dřeva mohl déle působit. Naneste pomocí štětce (u svislých povrchů směrem odshora dolů),  nechte působit 15-30 min. Pokud je nezbytné, aplikujte opakovaný nátěr tak, aby zůstal povrch stále vlhký. Poté pomocí tuhého syntetického štětce setřete špínu - pokud možno se současným použitím vysokotlakého vodního čističe (WAP). Vyčkejte 24-48 hod. na kompletní vyschnutí dřeva před aplikací finálního ošetření oleji Borma Wachs.


                               

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Hydroxid sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce .P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE. P303+P361+P363 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným  použitím  vyperte. 

  GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

                   

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění a údržba
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: