Transparentní ochranný nátěr pro omítky - Hydromur

Kód: 99500-L04
Značka: Paulín
2 115 Kč 1 748 Kč bez DPH
Skladem
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Hydrofobizační transparentní nátěr pro fasádní omítky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rozpouštědlový hydrofobizační (vodu odpuzující) nefilmotvorný transparentní nátěr na bázi siloxanových pryskyřic pro impregnaci minerálních exteriérových povrchů. Splňuje normu EN 1504-2:2005 (systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí) pro danou třídu: hydrofobní impregnace (H) v souladu  s 1.1 (ochrana proti riziku pronikání), 2.1 (regulace vlhkosti), 8.1 (zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti) programové prohlášení 4, příloha ZA.3f.


Použití   

Pro impregnaci betonu, fasád, soch, pohledových cihel, přírodních porézních kamenů, cementových a vápenných podkladů tak, aby byl povrch voděodolný a zároveň umožňoval velmi dobrou prodyšnost vodních par a tím byl ošetřenému povrchu ponechán přirozený vzhled. Snížením absorpce vody brání růstu řas a plísní a karbonizaci povrchu.

Spotřeba:  10 - 15m2/l  na nátěr v závislosti na  absorpci.  Doporučují se 2 – 3 nátěry v intervalech 10 – 20 min. (mokré na mokré).   

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí.   Obsahuje:  Uhlovodíky, C9 –C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, (2 –25%) aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry.  H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+ P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  ferronotte

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: