STONE COAT 1 Lt.

Kód: 5050
Značka: Borma Wachs
504 Kč 417 Kč bez DPH
Skladem

Speciální ochranný nátěr na kámen a mramor

Detailní informace

Detailní popis produktu

STONE COAT je rychleschnoucí nátěr pro znovuoživení a revitalizaci mramoru, travertinu, kamene, žuly a aglomerátů, který umožňuje, aby mokrý vzhled, zvýraznil barvu podkladu. Ideální pro vnitřní i venkovní použití, je vhodný pro povrch leštěný, kartáčovaný a hrubý. Velmi snadno se nanáší, po zaschnutí se povrch leskne.                               


Způsob použití   

Před použitím se ujistěte, aby byla odstraněná voda, prach a nečistoty, které mohou mít vliv na jednotnost povlaku. Aplikujte rovnoměrně štětcem, houbou, hadrem nebo stříkací pistolí, pro vytvoření jednotné vrstvy na povrchu a snažte se aplikovat správné množství materiálu, aby jej povrch přirozeně absorboval. Po několika vteřinách po aplikaci odstraňte přebytečné množství čistým hadříkem.

U porézních povrchů :
použít dvě vrstvy výrobku, dle postupu uvedeného výše, při spotřebě 70 – 80 g/ m2. Poté nechat 4 hodiny zasychat při 20 ° C.

V případě, že se povrch musí impregnovat nebo konsolidovat : STONE COAT lze ředit 30-40% s terpentýnem nebo čistým lihem, aplikovat alespoň jednu vrstvu se spotřebou 40-50gr/ m2

U mramoru : aplikovat první nátěr zředěný 40-50gr/ m2, poté druhý nátěr  neředěným produktem, spotřeba  40-50gr/ m2.

V případě, že povrch není dostatečně pevný, naneste několik vrstev produktu, bez ředění. Pro urychlení doby sušení lze použít nitroředidlo. Maximální tvrdost a ochrana se získá po 24 hodinách. V případě použití na podlahy, se až do dosažení maximální tvrdosti doporučuje po nich nechodit. Po použití uzavřete víčkem!   Před aplikací je doporučeno přípravek předběžně vyzkoušet.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatů. N-butylacetát. Butylalkohol. Xylen (směs isomerů). H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: oxid uhličitý, pěna, chemický prášek.  P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  holzwachs_lasurmoebel

Doplňkové parametry

Kategorie: NÁTĚRY na KOV, KÁMEN, CIHLY
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení