V návaznosti na nařízení vlády ČR s účinností od 16.3.2020, Vás chceme informovat, že provoz našeho e-shopu je nadále nepřerušen. Veškeré Vaše objednávky budou vyřízeny v nejbližším možném termínu a snažíme se je vykrýt tak, aby již následující den byly ve Vašich rukou. Přesto jsme učinili opatření z důvodu ochrany Vás i našich zaměstnanců a dočasně pozastavili osobní odběry na našich provozovnách. Žádáme Vás tímto, abyste co do největší možné míry využívali bezkontaktní platby. Nová, levnější cena dopravy - 99 Kč. Děkujeme za pochopení. Váš e-shop www.barvir.cz

STONE COAT 1 Lt.

Kód: 5050
Značka: Borma Wachs
431 Kč 356 Kč bez DPH
Skladem

Speciální ochranný nátěr na kámen a mramor

Detailní informace

Detailní popis produktu

STONE COAT je rychleschnoucí nátěr pro znovuoživení a revitalizaci mramoru, travertinu, kamene, žuly a aglomerátů, který umožňuje, aby mokrý vzhled, zvýraznil barvu podkladu. Ideální pro vnitřní i venkovní použití, je vhodný pro povrch leštěný, kartáčovaný a hrubý. Velmi snadno se nanáší, po zaschnutí se povrch leskne.                               


Způsob použití   

Před použitím se ujistěte, aby byla odstraněná voda, prach a nečistoty, které mohou mít vliv na jednotnost povlaku. Aplikujte rovnoměrně štětcem, houbou, hadrem nebo stříkací pistolí, pro vytvoření jednotné vrstvy na povrchu a snažte se aplikovat správné množství materiálu, aby jej povrch přirozeně absorboval. Po několika vteřinách po aplikaci odstraňte přebytečné množství čistým hadříkem.

U porézních povrchů :
použít dvě vrstvy výrobku, dle postupu uvedeného výše, při spotřebě 70 – 80 g/ m2. Poté nechat 4 hodiny zasychat při 20 ° C.

V případě, že se povrch musí impregnovat nebo konsolidovat : STONE COAT lze ředit 30-40% s terpentýnem nebo čistým lihem, aplikovat alespoň jednu vrstvu se spotřebou 40-50gr/ m2

U mramoru : aplikovat první nátěr zředěný 40-50gr/ m2, poté druhý nátěr  neředěným produktem, spotřeba  40-50gr/ m2.

V případě, že povrch není dostatečně pevný, naneste několik vrstev produktu, bez ředění. Pro urychlení doby sušení lze použít nitroředidlo. Maximální tvrdost a ochrana se získá po 24 hodinách. V případě použití na podlahy, se až do dosažení maximální tvrdosti doporučuje po nich nechodit. Po použití uzavřete víčkem!   Před aplikací je doporučeno přípravek předběžně vyzkoušet.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatů. N-butylacetát. Butylalkohol. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipuiaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek.

  holzwachs_lasur

Doplňkové parametry

Kategorie: NÁTĚRY na KOV, KÁMEN, CIHLY
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: