Základní barva na kov - Zincolac Primer

Kód: 85205-L87 85205-L88 Zvolte variantu
Značka: Paulín
476 Kč 1 565 Kč od 476 Kč 393 Kč bez DPH 1 293 Kč bez DPH od 393 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Antikorozní základová šedá barva na kov - odstín šedá

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antikorozní základní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, oxidu titaničitého, antikorozních pigmentů, plniv a mikronizovaných aditiv. Vyniká velmi dobrou ochranou proti korozi a přilnavostí na kovových i minerálních podkladech.


Použití                

Jako základní nátěr s vysokou antikorozní odolností pro železo i litinu, pozinkované podklady, hliník, beton.


Podklad: 
Železo, pozinkovaný plech, hliník, měď, ocel, plast.


Spotřeba:  7 - 8 m2/l   na nátěr

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: UHLOVODÍKY C9 - aromatické. XYLEN (SMĚS ISOMERŮ). ETHYLBENZEN. METHYLETHYLKETON. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje: N-BUTYLAKRYLÁT. BETA- (3,4-EPOXYCYKLOHEXYL) ETHYL TRIMETHOXYSILAN. Může vyvolat alergickou reakci.  

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+ P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů  

  ferronotte

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: