ZINCOLAC PRIMER šedý 0,75 Lt.

Kód: 85205-750 85205-2-5 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Paulín
385 Kč 1 265 Kč od 385 Kč 318 Kč bez DPH 1 045 Kč bez DPH od 318 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Antikorozní základová šedá barva na kov

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antikorozní základní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, oxidu titaničitého, antikorozních pigmentů, plniv a mikronizovaných aditiv. Vyniká velmi dobrou ochranou proti korozi a přilnavostí na kovových i minerálních podkladech.


Použití                

Jako základní nátěr s vysokou antikorozní odolností pro železo i litinu, pozinkované podklady, hliník, beton.


Podklad: 
Železo, pozinkovaný plech, hliník, měď, ocel, plast.


Spotřeba:  7 - 8 m2/l   na nátěr

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: UHLOVODÍKY C9 - aromatické. XYLEN (SMĚS ISOMERŮ). ETHYLBENZEN. METHYLETHYLKETON. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje: N-BUTYLAKRYLÁT. BETA- (3,4-EPOXYCYKLOHEXYL) ETHYL TRIMETHOXYSILAN. Může vyvolat alergickou reakci.  

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+ P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů  

  ferronotte

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: