Nátěr proti červotoči - Holz 2000 1 l

Kód: 0084
Značka: Borma Wachs
308 Kč 255 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Konzervační prostředek pro ochranu dřeva proti červotoči a dalšímu dřevokaznému hmyzu

Detailní informace

Detailní popis produktu

HOLZ 2000 je speciální směs rozpouštědel pro preventivní ošetření dřeva, které podléhá zkáze v důsledku napadení dřevními škůdci, biologicky odbouratelný. Postupné vysoušení umožňuje výbornou penetraci, bez stop nebo skvrn po aplikaci. Má dobrou agresivitu, aniž by se změnila struktura dřevěných vláken. Tudíž zaručuje výborný výsledek, který odstraňuje a zabraňuje průniku všech škodlivých látek působících na dřevo, jako jsou červotoči a paraziti obecně. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Způsob použití   

Před aplikací se doporučuje ošetřovaný povrch zbavit prachu. Lze aplikovat štětcem nebo nástřikem nebo pomocí injekční stříkačky, nebo pokud je možné i ponoření. Pro zvýšení účinku, doporučujeme zakrýt povrch plachtou nebo plastovou fólií, která zabrání odpařování. Výrobek nanesený rovnoměrně štětcem nebo injekčně, nechat působit 12-24 hodin (v závislosti na teplotě okolí a aplikovaném množství), než se přikročí k dalšímu průběhu zpracování.

Nanášení štětcem nebo stříkáním nepoškozuje lak, a po vyschnutí nevytváří problém pro nátěry a výrobky na bázi vody. Po vstříknutí injekční stříkačkou do otvoru se otvor může uzavřít pomocí retušovací voskové výplně STUCCORAPIDO. Pomalé sušení zesiluje účinnost výrobku. Pokud je to nutné, postup opakujte.


Spotřeba: 6 - 8 m2/l      hodnota je pouze informativní, záleží na typu a savosti dřeva

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Nebezpečí.  Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany,  cyklické, <2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje PERMETRIN. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  finishingmoebelGHS09-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

Doplňkové parametry

Kategorie: Nátěry proti červotočům
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: