Zpevňovač dřeva - Holz Harter

Kód: 0642
Značka: Borma Wachs
409 Kč 338 Kč bez DPH
Skladem
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Zpevňovač dřeva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zpevňovač dřeva je ideální výrobek pro zpevnění oslabeného dřevního vlákna, které je napadeno dřevokazným hmyzem nebo je poškozeno stářím. Výrobek je připraven k použití, disperzní. Obsahuje akrylátové pryskyřice, rychleschnoucí  rozpouštědla, rychle zasychá, je zcela transparentní, penetruje do hloubky a dřevo uzavře. Obnoví tak jeho původní soudržnost a chrání před budoucími škodlivými vlivy. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Způsob použití   

Na suchý očištěný dřevěný podklad od laků, olejů, vosků apod. aplikovat výrobek štětcem v dostatečném množství a jednotně. Pokud je to třeba, pro dosažení lepšího výsledku, opakovat postup 2-3 krát, mezi jednotlivými nátěry čekat asi 30 minut, až se dosáhne slabě průsvitný vzhled. Poté se nechá zaschnout, vytmelit pomocí Borma HOLZMASSE, vybrousit a natřít, navoskovat, apod. Případné tónování dřeva do zvoleného odstínu se provádí před použitím zpevňovače dřeva.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: ACETON. N-BUTYL ACETAT. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící přístroje: sněhový a práškový . P403+P233  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Obsah/obal odstraňte podle místních předpisů.

holzwachs_lasur

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: