HOLZMASSE BASE - pryskyřičné pojivo pro dřevěné tmely

Kód: 0051 0052 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Borma Wachs
179 Kč 250 Kč od 179 Kč 148 Kč bez DPH 207 Kč bez DPH od 148 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Pryskyřičné pojivo pro individuální přípravu tmelu na dřevo

Detailní informace

Detailní popis produktu

HOLMASSE BASE je pojivová pryskyřice připravená k použití pro individuální přípravu tmelů na dřevo. Smícháním s dřevěným prachem získáným broušením brusným papírem snadno získáte roztíratelnou tmelící pastu. Velká výhoda přípravy tmelu v odstínu dřeva.

Smícháním pojiva s dřevěným práškem / toto vznikne broušením dřeva /, lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty. V závislosti na druhu dřeva, jeho savosti, velikosti zrna a konzistenci pasty, kterou chcete získat, bude poměr 1 díl prášku a  ¾ produktu HOLZASSSE BASE. Pryskyřice jako pojivo nemění původní barvu dřeva. Výplně jsou výborně barevně sladěné s původní barvou dřeva, ze kterého byl získán prach.


Způsob použití
 

V případě, že povrch, který má být ošetřován, obsahuje malé vady, je vhodnější tekuté plnidlo. V případě větších vad je HOLZMASSE BASE vhodné. Vyplňte jednou nebo dvakrát v závislosti na potřebném množství. Doba sušení se pohybuje mezi 5 – 45 minutami v závislosti na tloušťce nánosu. Po vyschnutí povrchu můžeme přistoupit k broušení a natírání.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.OBSAHUJE: ACETON.  Ethyl-acetát. N-BUTHYLACETÁT. Propan-2-ol. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. — Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

  holzwachs_lasur

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: