Pryskyřičné pojivo pro dřevěné tmele - Holzmasse Base

Kód: 0051 0052 Zvolte variantu
Značka: Borma Wachs
236 Kč 330 Kč od 236 Kč 195 Kč bez DPH 273 Kč bez DPH od 195 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Pryskyřičné pojivo pro individuální přípravu tmelu na dřevo

Detailní informace

Detailní popis produktu

HOLMASSE BASE je pojivová pryskyřice připravená k použití pro individuální přípravu tmelů na dřevo. Smícháním s dřevěným prachem získáným broušením brusným papírem snadno získáte roztíratelnou tmelící pastu. Velká výhoda přípravy tmelu v odstínu dřeva.

Smícháním pojiva s dřevěným práškem / toto vznikne broušením dřeva /, lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty. V závislosti na druhu dřeva, jeho savosti, velikosti zrna a konzistenci pasty, kterou chcete získat, bude poměr 1 díl prášku a  ¾ produktu HOLZASSSE BASE. Pryskyřice jako pojivo nemění původní barvu dřeva. Výplně jsou výborně barevně sladěné s původní barvou dřeva, ze kterého byl získán prach.


Způsob použití
 

V případě, že povrch, který má být ošetřován, obsahuje malé vady, je vhodnější tekuté plnidlo. V případě větších vad je HOLZMASSE BASE vhodné. Vyplňte jednou nebo dvakrát v závislosti na potřebném množství. Doba sušení se pohybuje mezi 5 – 45 minutami v závislosti na tloušťce nánosu. Po vyschnutí povrchu můžeme přistoupit k broušení a natírání.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.OBSAHUJE: ACETON.  Ethyl-acetát. N-BUTHYLACETÁT. Propan-2-ol. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. — Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

  holzwachs_lasur

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: