V návaznosti na nařízení vlády ČR s účinností od 16.3.2020, Vás chceme informovat, že provoz našeho e-shopu je nadále nepřerušen. Veškeré Vaše objednávky budou vyřízeny v nejbližším možném termínu a snažíme se je vykrýt tak, aby již následující den byly ve Vašich rukou. Přesto jsme učinili opatření z důvodu ochrany Vás i našich zaměstnanců a dočasně pozastavili osobní odběry na našich provozovnách. Žádáme Vás tímto, abyste co do největší možné míry využívali bezkontaktní platby. Nová, levnější cena dopravy - 99 Kč. Děkujeme za pochopení. Váš e-shop www.barvir.cz

PINOSOLVE

Kód: 80100 80100-5 Zvolte variantu
Značka: Paulín
155 Kč 738 Kč od 155 Kč 128 Kč bez DPH 610 Kč bez DPH od 128 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Terpentýnové ředidlo

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis                  
Terpentýn pro ředění olejových a syntetických barev pro aplikace štětcem i při stříkání.

Použití                
Pro ředění tradičních nátěrových hmot nebo syntetických a olejových barev aplikací štětcem a nástřiků na dřevo nebo zdivo, syntetických antikorozních a rozpouštědlových izolačních apod.


Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje : C9-C11 uhlovodíky, 20% - 25% Isoalkany, cyklické, <2% aromáty, nearomatizované. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

  solvoil

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: