Ředidlo terpentýnové - Pinosolve

Kód: 80100-L01
Značka: Paulín
176 Kč 145 Kč bez DPH
Skladem
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Terpentýnové ředidlo

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis                  
Terpentýn pro ředění olejových a syntetických barev pro aplikace štětcem i při stříkání.

Použití                
Pro ředění tradičních nátěrových hmot nebo syntetických a olejových barev aplikací štětcem a nástřiků na dřevo nebo zdivo, syntetických antikorozních a rozpouštědlových izolačních apod.


Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje : C9-C11 uhlovodíky, 20% - 25% Isoalkany, cyklické, <2% aromáty, nearomatizované. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

  solvoil

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: