PINOSOLVE

Kód: 80100 80100-5 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Paulín
155 Kč 738 Kč od 155 Kč 128 Kč bez DPH 610 Kč bez DPH od 128 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Terpentýnové ředidlo

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis                  
Terpentýn pro ředění olejových a syntetických barev pro aplikace štětcem i při stříkání.

Použití                
Pro ředění tradičních nátěrových hmot nebo syntetických a olejových barev aplikací štětcem a nástřiků na dřevo nebo zdivo, syntetických antikorozních a rozpouštědlových izolačních apod.


Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje : C9-C11 uhlovodíky, 20% - 25% Isoalkany, cyklické, <2% aromáty, nearomatizované. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

  solvoil

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: