FERRONOTTE

Kód: 94011 94016 94021 94026 94060 94011/2-5 94016/2-5 94021/2-5 94026/2-5 94060/2-5 Zvolte variantu
Značka: Paulín
447 Kč 447 Kč 447 Kč 447 Kč 493 Kč 1 445 Kč 1 445 Kč 1 445 Kč 1 445 Kč 1 588 Kč od 447 Kč 369 Kč bez DPH 369 Kč bez DPH 369 Kč bez DPH 369 Kč bez DPH 407 Kč bez DPH 1 194 Kč bez DPH 1 194 Kč bez DPH 1 194 Kč bez DPH 1 194 Kč bez DPH 1 312 Kč bez DPH od 369 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení
ODSTÍN
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Metalický antikorozní matný nátěr na kovy - kovářská barva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Syntetický antikorozní základový a finální email se vzhledem žárové metalizace.

Použití                

Pro ochranu kovů se zvláštním metalizačním, kovovým dekoračním efektem. Vhodný  pro železo nebo litinu, např. také pro  úpravy uměleckých kovářských výrobků (vstupní dveře, brány, ploty, stožáry veřejného osvětlení apod.). Tento materiál může být aplikován přímo na očištěné a odmaštěné železo, aniž  by bylo třeba použít antikorozní základ, protože vytváří zároveň antikorozní reakci, která na kovovém podkladu vytvoří vůči atmosférickým vlivům bariérový efekt. Je-li používán jako antikorozní základ - musí být přetírán pouze syntetickými olejovými emaily.


Ředění: 
při  aplikaci štětcem - ředění až 5% terpentýnovou silicí nebo ředidlem PINOSOLVE 


Spotřeba: 8 - 10 m2/l  na nátěr

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:

Signální slovo : NebezpečíObsahuje: Uhlovodíky C9-C11 n-alkany, isoalkany, cyklické, obsah aromátů < 2; Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%);1-Metoxypropan -2-ol; Xylen (Směs isomerů). H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  

  ferronotte

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: